Skip to main content

Full text of "Heksen: opera i fire akten"

See other formats


w it Opera i fire Ji$tzi( af JJugusf Knna. 

Zd$tm efter 2lrt()ur gttgcr 

(meb $orfatteveit§ Sdttovt'atton) 

Deb ijof-iJlu(ikl)ankl (ijcnrik ^timings). 

£>et §offen«6erflffe (Sta&f. 
1891. Ǥ. i Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/heksenoperaifireOOipse „^eftsm", Dpera t 4 Sifter af 5(ug. ($mta. 

STefften efter Slrtfjur gitgerS $)rama „£effen" Deb SHfreb 3pfen. 

$erf otterne: 'JMmutl), fjenbeS ©after. 
©bsarb af 23iarba, Officer. 
£ub&0, Skgtmefter i gbjarbg ^jenefte. 
Xoticr, 3efuit. Simeon, jobif! garb. 

jpmften. 

©ela, $ige IjoS Sfjalea. 

2lbba, 1 ©jrobcr^aar. 

£f)eba, t £anbtingen forcgnar paa £fjatea» Slot og bct§ Ontcgn oeb ben 0ftfriftff=munfterffe ©roettfc 
t»eb Stntningen of £rebiueaar§frtgett. Jnftt Ml 

(?n !Bi&liotficf*i«l- 

Sttl fienftre et 33orb, Ijoorpaa mange 930ger. Sftunbt 
om tinge fprebte aftronomiffe og fflfiffe Snftrumenter, 
ftfiabronter, ^pergamentrutfer og ©feletter. 3 33ag= 

grunben ^atot fault af et ©avbin et Saooratorium. 

<Stmeon og £f)alea. 2)en fibfte fibber meb en 

£jemeffat foran fig og flaar op i fine Spger. 

2ibt efter ©imeon inb fra fjpire. 

1. Jcene. 

£f)a(ea. 

9?ej, ber cr luffet for ben fibfte $ort; 

bet hjcetber ei jeg banter, 

af mine egne Sanler 

jeg fun en ©enftjb f)0rer. 

3eg 0jner ej, l)bor()cn mig SBejen f0rer. 

S)og fyertig bar min SButbmg, 

tbj $iben§ ty$ nu bramber 

t mine fbage £ceuber, 

bet fyfer baa min 2>ej. 

(Simeon, 

Sffieu ftolfet! §bem f!al lebe pttetS ftob 
at ^rcbenS trtygge Saner? 
Stolen. 
95cer rofig! ^rtygt lint ej! 
SBt $reb fan faa, for nogen aner. 

Simeon. 

3eg frtygter, SSejeu gaar tgennem 33lob. 

£I)alea. 
2>u frtygter? 

Simeon. 

Sffc for mit eget £ib. 
3eg er en ganuuet 5D?aub og ffulbe frtygte! 
gov ®0ben, beb jeg jo, fan ingen flljgte. 
£ttgit> r for ebcrS ©itferljcb jeg ffcelber, 
jert £ib er ftebt i gare, 
ber ftiger baglig $taah fra ^olfetS ©fare, 
be raabe toetterffe og #ef«. 
Sftorft trnenbe fig §imlen om 08 fybcetber. 
£bert £5jebltf fan ben ffaa ub i ^fammer, 
og ingen beb, Scaled, fybor be rammer. £!jaleo. 

2tar bu fun rolig, gamle, fom jeg fetb. 
Simeon. 

3eg Icefte mangen ©ang i eber§ 93liffe 
en ipemmeligbeb, fom tabs 3 forbareb 
i eberS £jerte8 inborn, -iftoegt bet iffe, 
bet bar en £>r0m om Styffen, 3 er $binbe; 
men ?t)ffen bit b,o§ mig 3 albrig finbe. 

STjalea. 
SDftn Ztjtte finbeS ej ab nogen $ej. 

Simeon. 
£f)atea, benb tilbage til bet 9iige, 
iKaturen fyar for ftbiuben ffabt. 
£olb ob at ZaiiknS $ej at b,ige! 
^enb om, f0r 3 er tabt. 
(Sr ber e| 33ejtere at binbe? 
3a, fetb en cebet ^t)rfteg ©0n. 
2:l)atea, gaa ej mer i ©u'ube! 
$enb om til ?ibet, tit Styffen, l)0r min 550n ! 

2:f)alea. 
5lf, ?t)ffe, @tfIob er for mig fun Orb. 
2ftin ©fcebne er beftemt . . . 

Simeon. 

.spborban? 3 tror . . . 
(£>er tjpreS Srompetfanfarer ubefra). 

^f)o(ca. 

D l)0r! 

(®aar til 33inbuet). 
©et er £rompetcn§ Mang, 
fom jublenbe fra $ejeii ll)ber. 
§0r, ber er ^urraraab og ©ang. 
©ub beb, fybab benne Harm better? 

2. § cene. 

Slmut^ lommer ftyrtenbe inb. 

Xi)aha. 

^>bor ®u \)ax §aft! 

Sllntut^. 

©obt 9l\)t jeg bringer, 
berfor jeg fft)ubte mig affteb. 
2[)alea, ber er ftuttet greb. 
lib ober lOanbet bibt bet ringer. 

X^alea. 
^reb figer bu; men er bet faubt? §cf8eu. 2ab £mrravaab bin XwA forjage, 

©otbaterue er benbt ttlbage, 

og beb bu, fybem ber er ibtattbt? 

Xljalea. 
9^e] r fyboiban ffutbe jeg bet bibe? 

Sltmutl). 
§an — 

Xfjntca* 8ttnmti. 

§nn, bit trobe bob. 

? 

SUmittl). 

3a, fyan og iugert anben. 

3. Jcene. 

(Sbjarb fommcc l)itrtig inb i 8tuftning. £f)atea! Sljalea. <$b>,nrb. 

SSoer fjitfet bu £jem, l)bor mm etflebe bagger, 
3 benlige ©tuer, bbis fmttenbe 9?o 
cj morfite§ af fHftenbe ©fygger, 
beer bjtfet bu $let, tjbor miit Styt'fe tor 60. 
©emtem £anb, ber oar target af fjenbttige 

£uer, 
mettem luKebe 23orge og vtygenbc ©rug 
jeg iteb tit eber, 3 benlige ©titer. 
Xat 2)u, font jlcermeb bet bjetntige £ug! 

Wlm elffte, bu fyar tobet tcenge! 

©bsavb. 
Xxo ntig, jeg bar gerite fommet for, 
men tngen 9J?anb for ©fcebneu raaber, 
fom en Sftaage, ber frebloS 23olgertte ptojer, 
t ben bitbfomme SBerben tafteS bi om. 
9ften nu, ba jo greb ober i'aubet ttyfer 
jeg tteb til big, bu ntin fcerefte $en. 
§ar bu enbnu bebaret ntig en ^tab8 t bit £f)afea. 

! §ar bu bet iBefyob at f) £ber ©ang Dtoferne Snoppcu brob, 
fyber ©ang StarferneS loiter lob, 
ba baagnebe atter ntin Stengfef. 
^uglen rejfte igeit i §oft, 
©orgfulb fab jeg foruben £roft, 
jeg bar fom en gugt i fit ^oengfet. 

(Simeon. 

9?u er fmn fretft. ©ub boere tobet! 

(Sn ftor, en fyertig SDtogt 

gorbanbetfen fyar loft fra IjenbeS £obeb. 9ften, ber er Scarcer t bit Sje, 
bu grceber i bor ©cnfbneiftnnb. 

Sljalea. 
Styffen blcenber enbnu nut 23tif, 
(oenge eitfont ntcb ©org jeg gif, 
og iibernc bare faa fbcere. 
2)erfor enbnu tun tyatbt jeg tror 
benne £t)ffe, t>tn er for ftor, 
ben ntoegter jeg il'fe at bcere. 

©bsarb. 
©tot 2)tg til ntig. |>er intob ntin ©frttber; 
ti \>m, font bar baaret &rigen§ ©abu 
fan ogfaa bceie Stiffen. 

£l)atea. 
9J?en, Hlntntl), tout bog, bet bort ©enfrjuS 

SUmuttj. 

211 nej, jeg trceber tietft en ©tunb enbnu t 
©fbgge. 
(5b5ni'b (for6a»fet). 
Wlm, Slumta)! (Sr bet b,enbe? 
£>bor l)uu er fmttf. 

(£it snmuttj). 
3eg fimbe fttap big fenbe. 
2)u ntinber ntig om £iben, font er fbnubet. 
iDZaaffe [jax alt en $ceftcmanb bu fnnbet. 

Sfotutf. 
D nej! jjDton bliber tibsnof bunbet. 
3eg flap jo mj3 af ©toten, 
nu bit jeg fbcernte frit en ©tunb t ©oten! 

ebsnvb. 
§bor bit er btebet fntut! 
2)u ligner jo J()atea, fom t)un bar, 
for ftrigeu reb ntig bort fra §jem og 2trne. 
3a, bibfte jeg ej bebre, 
jeg bitbe tro, bu bar Xtyatea fetb. 
3)'et fantnte flare Sjepar, 
og ftjlbigt §aaret rutler 
fig langt og gblbent om bin ©fntber. 

(Web en Doergang). 
2)u er mig bift en ©tetnt! 

4. §cene. 

Sub bo trceber inb, fer fig forfigtig om. 2>a fyan faar 

©je paa §ierneft'atlen paa Sorbet,' blioer ih.an ftaaeube 

og [tirrer nngft pao ben. 

^tbbo. 
2lf, §erre ^rift! 6taa ntig bt! 
©bsarb. 

§ar bu bebt ^rceftcu om at fatbe 

nteb ttoffeftang tit tiifen, 

at ^reben fanpaa befligt ©teb forfynbeS. 

S5el, ^r. Dberft. 

(Sbjarb. 

(Baa gaa og forg for bine $ammeratcr. 

9^u raff af ©teb ! §bi ftaar bu ber og fttrrer, 

fom faa bu ©pogelfer Dib fjojtbsi Sag? i. ait. Subbo. 

Urtbffytb, £r. Dberft, f!al bi btibe far? 
®er Xtgger jo en £jerueffat paa Corbet. 

©bjarb. 
(§n §jerneffat! $cm ben forfcerbe big f 
en gammet $rig3manb? 

Subbo. 
21!, §crre, lab 08 brage bort fyerfra! 
2)er fybiffeS [cere Sing ont bette §u$, 
ja, og om bct8 §erfferiube ; 
tro mig, bet ftaar ej rigtig til fyerinbe. 

©bjarb. 
3eg frtygter for, bet ftaar ej rigttg tit 
berinbe i bin ^anbe; 
fe til, bu Ian big fjcrne, 
og gor, foin jeg l)ar fagt. 

Sltbbo (ibet f)an gttar) 
211, £erren bcere bore ©jcete naabig! 

5. §cene\ 

$irfeftofferne f)0reS ringc. 

S5ibt ober fyele £anbet ub 
nu SfrfeKofferue ringc, 

fnart ringe be for 08, min SBrub, 
fybor fjcrlig bit be ta ttinge! 
$om meb nu til tirfen, til Xaftefeft, 
ej fanbt, 3 bit bog f0lge eberS ©ceft? 
ZfyaUa (meb ptubfelig Uro). 
£itgib, min $ett, jeg fotger itfe meb. 
S5eb benne $eft jeg fjorer iffe fjjemnte. 
9ft in 9tevf)cb bilbe let bin Slnbagt ffrcemme. 
9?aar ©angeng Xoncr ftige 
meb iBonner i fit golge 
op mob bet Xt)fe ftige, 
for ffltagbenS £)je maatte jeg mtg botge. 
9?aar alte hunger juble greb, 
jeg maatte bittcrt groebe — 
Sltmutt) bit fotge big i mit ©teb. 

@&Sar& (tit 2Umut$) 
m bu? 

SUnttttfj. 
3a, meb ©tcebe! 
2We ire. 
garbet ta for en tiben ©tunb, 

naar atter 13 tommer titbage, 

cv l > frit Ian fmite af £jerten8 ©runb 
og minbeg fjenfarne Sage. 

(Sltmutf; og (Sbjarb gaa.) 

6. J>cene. 

3eg er ej tcenger ben, jeg uar en ©ang, 
be ftcerfe 2lanbcr bobcb jeg at mane, 
nu ftcenge be min S5ej 
og blanbe SJiaturt i mit 23ceger. 
Wat §jerte fenber ej tit §ettigbage, enbffont t>tt fulfer efter $reb. 
®en £>bile, font mig fbceger, 
ben benber ej titbage, 

mit £obeb brcenber fobtttoft paa ftn ^3ube. 
D 2\)tk, £ibet§ Stjtte, 
fyborfor fyar bu fortabt 
mig enfom t min ©tygge, 
i ©abnetS 2Rulm og 9tot. 
©orgfulb troeber jeg i 25anfen, 
er jeg ta ej tceitger ung? 
#borfor ffat ba SSrubcfranfen, 
©tceben fatbc mig faa tuiig? 
(Sr ?t)Ifen ej for alte ffabt ? 
(Sfler l)ar fetb jeg Styffeu tabt? 
SDtui ©t'cebne bit jeg trobfe — 
3a, jeg bit foempe enb en ftbfte Styfr, 
bit fcette atting paa bet ftbfte $ort 
og fejre etter tabe og — fortabes. 
Og, ffat enb Jpjertet blobe, 
ntiu ©foebne bit jeg mobe 
og fejre etter tabe og — fortabeS. 
(gaar). 

7. Jcenc. 

2)et morfnee eftcrfjaanben. 
Subbo lommer tiftenbe ittb og fer fig cengftetig om. 

£ojt mit §jerte ftaar af ©trcet, 

nu, ba jeg igen betrceber 

biSfe fyemmelige ©teber. 

©iue ©ub, bi bet bar beet! 

fetter trobfe $rig og gare, 

fyetter bobe ^ib og 33lob 

enb mob §etfe fig forfbare; 

bent tan ingett jftaa fig mob. 
3o bift b,er bribed $dferl] 
©e blot ben §jerneffat paa Corbet ber, 
t)bor fcett, Ijbor grineitbe ben paa mig ftirrer. 
3eg fl)ne§, at ben folger mig meb Sjet . . . 
§t)cm beb, b,bab bet l)ar bcerct for et Stfffum ? 
Cg aUt bt^fe cette 3nftrumenter ! 
3eg figer nu fom fjjr, 
bet gaar ej rigtig tit t bette §u§! 
Sften at, min ^erre er nu engang l}itbet, 
b,an f)ar forgabet fig t benne ipete. 
©tige .'peffe burbe broettbe^, 
for be triftne golf forbcerbe; 
tl)i af ©atau fetb be fenbcS 
Ijer tit 3orben for at boeroe. 

8. Jcrnr. 

Xaoer er (title traabt inb ab Taren, ubett at ?uobo 

f)at f)0xt bet, og ibet benne ptitbfetig Deuba- fig om 

og fer {jam, farer fjan forfa-rbet fammen. 

2nbbo. 

^bem ber! 2tt, ^errt trift, 
l)t»or 3 forfoerbeb mig! 
£om 3 gennem 3)oicn? 

Saner. 

£ilgib, ieg bilbe ej forftt)rre! 
3 ftob i bt)be Janfer. 
2)?aaffe 3 netop bab. 2Mo. 
£bem er 3 ba? 

Saber. 

(Sn #erren« £jener. 

Subbo. 
3a faa! £bab bit 3 fyer, 
t benne ©gterebe? 

Saber. 
3eg Ijar ct 23ub til #uiet$ £erfferinbe. 

fiubbo. 
2)en §ef8! 

Saber. 
3eg fer, 3 fenber benne $binbe. 
3 fyenbe ©atan jitft l)av tuget ub 
ct ©gteceg. — 3 fnffer . . . 

£ubbo. 

3a, a! ©ub! 
2fteb fjenbe bit min .ftevve fig formrete. 

Saber. 
2)ct maa ej ffe! JpanS ©atigfyeb bet goetber. 

Sitbbo. 
£borban flat bet forljinbreS? 

Saber. 

3)et maa 3. 
2fteb 2tft og Hftagt. $an maa ej tjenbe cegte. 

Subbo. 
2Ren naar f)an (eld nu bit. Set er e] fet 
t ftige Sing at raabe; 
it \)an er, font 3 fetb Ian tcenfe, btinb; 
3 b?b jo icertigfyeben er en &aaht. 

Saber. 

(Sib mig bin £>aanb! Baa finite bi ^agten. 
3 et fcetteS ^orbunb faar bi 9ftagten 
mob §effene og bereg ©ortefunfter. 
SJ3aa 23aafet meb bent uben Waabt, 
f0r be meb bereS £rotbbom8=2)unfter 
forbcerbe 08 bet t)efe £anb. 
2utoo. 
£bem er 3 ba? 

Saber. 
9J?it 9tobn er Xaber, 
ctt trofaft £atf)otif. 

@n flatljotif! 
2fteb jer jeg intet t)ar at ffaffe, 
3 er ej af ben rette £ro; 
men fyorer, (om jeg beb, tit ©atan§ £irfe. 
— 3mettem o§ er ingen 23ro. 

Sober. 

2)u gtemmer, f)bab bet gcetber, 

!)bi8 bet er fanbt, l)bab bu fortcetfer: 

bin #erre§ £ib. $or fyam at gabne 

bit bi gtemme benne ©trio om 9tobne. 

Zi ^roteftant og &atf)o(if 

er ©rene $aa en fcelleS ©tanmte; 

bi fytyfbe f)ber fin egen ©fit; 

men £roen er ben fantme. fittbbo. 

9?ubet, t>a bet min £>erre gcetber, 
faa tab mig fyore ^pagteu8 SBittaar. 

Saber. 
©u maa forfyinbre bette ^gteffab! 

2Mt>. 
3a, fybiS jeg bare funbe. 

Saber. 
3)u maa! 
fttfib meb ^ormaninqer f)an§ £>re, 
at iffe benne §ef$ fyam f!at forfore. 
Sin §aanb! 

Subbo. 
2)et giber jeg big Jpaanben paa, 
og, fybab jeg fan, bet tober jeg at gore. 

Saber. 
ptx bi certigt nu ftuttet fjar ^agten, 
i et fcetteS ^orbuub faa bi 3)?agten, 
og naar bi begge bcebuet ftaa, 
t>tb forties 2Hagt bi SDtoafet naa. 
5>eb Srifit #or§, meb 3tb og ©boerb 
bi oberoinbe ^petbeb§ §cer. 

(tager et ^ntcifij frem). 
©boerg \)tb Srtftt $or8! 

3eg fboerger beb f rtfti &or§. 
(Sceppet falber). Unbelt Ikt. 

(£n Sal paa Sfottet. 

3>et er2lften. £cerner ftbbe on fpinbe og ft. J^alea 
og @ela ere fcefteftigebe meb SSrube^ailfen. 5Umutlj 

fibber f0rgntobtg »eb ©iben af 2;^alca. 

1. ^ceiie. 

^or. 

^tinf, 3 ^Piger, tab Kaoten gaa. 
fatten er milb og ftar. 
3'inorcjen flat 3omfvuenS ©r^ffnp ftaa. 
Baa fntytte bi 53ruben§ Sl?tfc att meb en 
©itfetraab. 

©ommer bog ej meb tofe ©ting 
— fatten er mitO og ftar — 
(gtffob bar attib en fh)gtig Sing, 
faa fnb,tte bi 93ruDen8 ?Dfte att meb eu 
©itfetraab. 

^tinf, 3 ^Piger, tab 9?aaten gaa, 

9tatten er mitb og ftar, 

imorgen flat 3omfruen§ 23rl)l(nb ftaa, 

faa fntjtte bi 33ruben8 8^Ife att meb en 

©itfetraab. 2. Sttt. ©onuue bt ®ragten meb ^ertefom, 
fatten er mitb og ftar, 
(Slffob er Zibets bejtigfte ©rem, 
faa Intjtte bt 23ruben$ Snffe att meb en 
©iHetraab. 

<3Jc(a. 

SJcen, 3omfnt bog, jeg tror faamcenb 3 futfer. 

£J)afea. 

®et SlftnenS $emob er, font ©jceten bugger. 

@ela. 

2ftett bisfe £aarer bit for ©oten fbinbe. 
3 brager bort et bebre Spjem at finbe. 

Sfyalea. 

SHmutl), tab ogfaa bu bin ©tentme fyore. 
3)en8 ©entbb bit jeg gemme i mit Ore. 

Sttmutl). 

2)et er fun tibt, jeg Ian af ©agn og ©ange. 

Xljalea. 

3 gamfe Sage funbe bu faa mange. 

©eta og Somterne. 
3a fpng, (aa fiber £tmegta«fet8 ©anb. 

SHmutf). 

$e(an, faa faar 3 tage, boab jeg fan. 
(<Si)ttger bamtpet). 

tongeborn bar ber tbenbe, 
be IcengteS fra ©tranb til ©tranb; 
be funbe ej fomme tilfammcn, 
[aa ftribt bar bet btybe $anb. 

Dg om jeg ejer bit Ojerte, 
og er mig bin 55i(je gob, 
faa beb jeg, at bu bit fommc 
att ober ben bbbe glob . . . 

£borfor juft bcetge benne trifte ©ang? 

SDfeb £aarer fyar jeg bort ben mangen ©ang. 

tKtmtilj. 

3uft naar jeg fbnger ben, jeg btibcv atab, 

at trie ©0 og ©tram 0$ frtller aD. 

2lt tibt og oftc bit font ©ceft jeg fommc 

tit eber§ §jem font Softer for be fmaa, 

naar SCarene gor mine Sinter tontine, 

naar ^interaftnen roblig falber paa, 

ba fcr 3 mig igenncnt 2)0ren trcebe, 

ba tontnter jeg og beter ebera ©tcebe; 

git) mig ba et 2t) paa eberS 53org, 

f)bor SlrnenS 9JitlbI)eb bagger om min ©org. 

®ew or; ftoret. 
glinf, 3 ^iger, tab SWaaten gaa, 
ofb. 
(Ma 

^ (fpringer op og fjolber sBrubefjoten t SSejret). 
©e faa, nu t)ar bi Srubefjoten fcerbig, 
en ttcebning, ber fan bcere Sntben bcerbig. Sttmutlj. 

3a, fom en ©ronntng bit turn brange, 
etffet af en, beunbret af be mange. 
Sfjafea. 
O fyfefte Strife, et £jerte fan fatte, 
fneboibe Moebniug, uptettet og ren, 
I)bab er hnob btn bet 2ttuerben8 ©fatte? 
D tyfefte Stjffe, et £>jerte fan fatte, 
at etffe og etffeg af en. 
®ela. 
©obnat nu, 3omfru! 3)et er btebet fitbe, 
og jeg fan tcenfe, 3 er mobig. 
3ftaa 3 nu fobe gobt t benne 9?at, 
og fun tit ©cefter l)abe gobe 2)ramme. 
gor fibfte ©ang jeg figer jer ©obnat 
i 93aritboiu8l)jeinmet meb be mange SJfinber. 
©obnat! ©obnat! 

^ovct. 

gor fibfte ©ang bi fige jer ©obnat 

i 23arnbont§t)jemntet meb be mange Sftinber. 

©obnat! ©obnat! 

(®eta og £oernerae gaa). 

2. J>cene. 

5£f)alea og Sttmutl). 

Stolen. 

SCfauttj), gaa ogfaa bu tit §btte, 53arn. 
Su gfipper att faa fmaat meb Sjetaaget. 
£ror bu ej, jeg fer, bu er forbaaget. 
(®aar l)en tit SMnbuet). 

©e f)ift, h,bor 9Jcaanen fbceber 

paa ffbfti ^pimmetgrunb, 

hnenS nut §>jerte bceber 

t fattens buitfte ©tunb. 

§bor tit fra benne 9tube 

mit ©uf jeg t)ar ben fenbt, 

bit nu ben mig bebube 

at ©org og ©abn er enbt? ©nart fommer 3)agen 
meb fefttig ttotfeftang, 
meb £b3 i 2ltterftagen, 
meb 55fomftcr og meb ©ang. 

(5>un gaar ub af 2)0ren tit Denftre uben at Iccgge 

SJJcerfe til 2Umutf), ber brommenbe er bleoen flbbenbe 

paa fin Stol). 

3. Jcene. 

Stlmut^ atene. 

2(Imut^. 

£bor tet f)ttn gif! ^bor tbffetig l)un fmtteb! 
Sun banbrer jo fin 33rt)ttup§bag intob. 
Mm i mtt £jerte fibber ©abnet^ £omt)eb, 
et 53arn, ber bojer fig i fagte ©raab. 
^oovfor berufebc bun ba mit £)re? 
§oi (a3rte f)ttn mig ba at etffe b,am? 
iftm jeg bit bcere ftott og iffe bremme, 
j bit oaagen gaa bet tommenbe i 2}cobe. 4. § cent 

(Sbjarb. Sllrnutlj fibber faalebeS, at fjan fer Ijenbe 
fra $H))ggen. 

©bsnrb. 

£f>alea, bu fjar fatbt mig. ©ig, tytiab bit bu ? 

SKimttfj. 
20 nej, bu fejfer, bet cr iffun mig. 

8un mig! O 9tnnutl), berfom fun bu bibfte, 
fyborban bit SSiKeb gceffer mig 
beb Sftgfjcb nteb bin Softer, font f)un Dor. 
2(f, t)Dorfor tigtter bu fna meget fjenbe, 
og Ijborfor er Imn fetb faa fcert forbanbtet? 

Snmutlj. 
£>u gfemmer btft, at Jiben ej ftaaer ftiEe. 

©b^arb. 
3eg gtemmer bet. 9)?en bu maa tf!e brebeS. 
2)u er for mig jo font en title (Softer, 
meb fybem jeg frit og uben £bang fan tate. 
£) fyborfor benbet bu bit £>obeb fra mig — 
£bormeb fyar jeg fortjent? . . . 

(tager fjenbe om §agen) 

2Hmntf), bu grceber! 
Sllmuti). 

21! fyborfor rober mt min £aare, 
l)bab ?ceben atbrig f!ulbe fagt, 
t)bor bl)bt bin ©obljeb tan mig faare, 
fjbor ffcebnefbanger er bin 2)tagt. 

@bsarb. 

O Sltmutf), bu maa iffe groebe. 
£>ber £aare breenber mig font (Mob. 
25u er jo ung, og 5>erben8 ©tcebe 
er itfe fiftetagt og bob. 

SHmutfj. 
2(1 Ungbont tce£te§ ej i 2)age. 
Sftin £tyffe fan jeg atbrig naa! 
$un et ^arbet jeg l)ar titbage, 
o gib jeg unber 3orben taa! 

©b^arb. 

£> 2ltmutb, 2Knmtl), fobe <J?ige, 
bm ©org, bu nanmer, er 33ebrag; 
ti bet, font Sceben ej tor fige, 
bet raaber fjojt bit #jerte8 ©tag. 

Mmutf). 

D, (Sbjarb, fun et titte ©tpffe, 
faa ffifleS bi i SSefl og 0fJ; 
men benne Sinter forte Styffe 
ffat gibe 9ttob tit £ibet8 Styfi. 

©b^nrb. 

Sit £jeS ©ot er uben ©fygge, 
bog flinger ©merteu i bin Soft, 
min filbigfobte, forte £t)ffe, 
ffat bi ba ffiltcg uben £roft? 
(!gan tri)ffer fjenbe et Sjeblit til fit 23rt)ft). Slfimttfj (rtoer fig fo*). 
©tip mig, af ©frcef og 3ubet jeg forgaar. 
3Se mig! £bab Ijar jeg bobet! 

5. |>cette. 

©Cla (fommer itenbe inb). 
itbentct fomnte ©cefta nu tit £ufe. 
(Sn 3IfffcD^I)ttfeu btt be 33rubcit bringe 
meb fulb 2)iuftf.*j SDtcn, Stunntt), er' bet eber? 
©fynb jer af ©teb og fatb paa eberS ©oftcr! 

6. §cene. 

Dptog af ggnenS Member, TOcenb, $ninber og 23 ant. 
Te fibfte fevte af ^rocften , cit gammet, IjuiMjmmt 
iltanb. gorreft gaa Spillennvnb meb 2>io(iner og 
ttlartnetter. (Sftcvfwattben font (Mirftcrne tomme inb, 
orbne be fig t en fjalonmb .strcb* i Salon. £I)alea 
tommer inb og tagcr $labg ljo8 Gbjarb. 

tor. 

£it eber to, fjbem Styffen f)ar fortcuet 
UngbommenS ^rl)b at banbre Qaanb t §aanb^ 
trofaft i ©org og ©fiTbe faft forenet 
beb f irfeng $agt og beb 9iaturen§ Saanb. 

9)JcEubcnc. 
®tb 9?ug og 33t)g maa gro i eberg SBoenge ! 
©ib eberS ©frin maa atbrig fatteS ^enge! 

^btnbetnc. 
®ib at ©nb§ dlaabt maa eber§ i>jem bctvbqge! 
©ib at l)an8 ©tcebe i eberS ^jevter bl)gge! 

®ov. 
£il eber to, t}bem ?))ffcn f)ar forfenet 
UngbommenS %x\)b at banbre §aanb t ipaanb. 
9)Zoenbctte. 
3 beg ej fft) paa eber§ 3?cj 
forbi ben ©maantanb^ ipbtte, 
berfor gobt STnffe bringe bi, 
at £imten bit jer bcffi)tte. 

tbinberne 

(ibet be ooerratfe 2f)alca 33Iomfter). 
tyaa og bit tamfte ntangen @ang 
meb ©mit og bentig ^abe, 
tit ©engce(b tag en fattig ©fcenf 
af SBtomfter fra bor $a\)t. 

Xtjalca. 
£ab !Jaf f 3 tenner, b,ab Xaf for att 
nu og fra 23arnbom3 3)age. 
2lf l)bor mit frjoerte af Zat er tungt, 
nu ba jeg bort ffat bragc. 
§ab taf, 3 gobe, trofafte iDicenb, 
l)ab taf, 3 font 33eninber, 
ben ^tontft, 3 flctter i i8ruben§ fran§, 
ffat tnfe blanbt mine v Dtinber. 

ftbtnbcrnc. 
Cg ffufbe ftunbom falbc tung 
ben gblbue 53rnbcfrone, 
bit bore ^Bonner ftige op 
for big tit S'caabeng Jrone. *) i'arbag 9tftencn far 5Bri}(lnpct, ben faafalbte Wcr- 
fucctb, Dar i ortbre Jib forbe^olbt atlehaante Cp* 
tog. £er fomme be bog font en Ct»ervaftelfe. 9 ^vccften 

(trceber J)0jtibelig fjcn tit Sfjalea). 
2ob ogfaa mig nit pan mit (Sm6eb8 SSegne 
mm .futfeu bringe tit bin SlfffebS^efi 
fom 5BV)en8 ©jceteforger og beii8 s J>roeft. 
S9?an tater om btartb't ^oft, faaoibt jcg f)0rcr, 
at bit, bcr fomge ej i kixkn fom, 
nu bog fom 23rub fun ftirfebejen finbe. 

m bbab bit 3 bcfbmvc 3cr bcvoin? 
£itn libet golfefnnf mit $jerte rorer. 

^vccftcn. 
3a, §erren aabucr atte bobc £"rer. 

3miblertib er bee fTccnfet og bubt 9?in om. 

$r<?ftett 

(ibet f)an fofter fit 93ccger, oenbt mob ^otfamlinnen). 
$ab rut for 23rubcparret ©angen fringe. 
©tb t)Uert et Star en ^obe maa bent bringe. 
3a gib be faa faa mange gtabe Star, 
fom ber af bcttc $ru8 ffal blibe ©faar. 
(§an fafter $rufet mob ©ufoet). 

@e btot! ©e btot! 2>et git i tufinb ©tbjfer ! 
§it eber to ofb. 

(©afterne gaa. Zijaka og (gbjarb f0lge bem ub. $un 
Sllmutf) olioer i op^ibfet ©tanning alene tilbage paa 7. §cmc. 

SKlttUtt) (atene). 
9?u be atte gaa til §bite 
t ben tabfe ©oimnernat, 
og be blcge ©tjemer finite 
ober .ftloft og ober $rat. 
21 f, men i mtt egct .frjerte 
er ber ingen 2time8 §veb, 
tbenbe ©fygger: ©aim og ©merte 
bange beb mit §bttefteb. 

(£un gaar fien til 23orbct og oil tagc dampen, men 
faar i bet famme Sje paa Srubefronen.) 

O benne $rone, bcntte gb/lbite $rone, 
f)bi8 baarbe 9ftng er om mit ^jerte fagt, 
faa e] min 230tt Ian naa tit 9?aaben§ Irone, 
fom fanger Ojet meb fin £rotbbom8magt. 
(§un tager kronen i Jpaanben). 

§bi8 bu bar min, tyte bu bar min, 
ta fab fom SSrub jeg nnber £in, 
t>a bar jeg $eftctt8 ©tjertte, 
ba fttSfebe ban mig paa s Dhtnb, 
ta bar bbcr 2)ag en §eften8 ©tunb, 
og atte ©orger fjerne. 

3)a fU8febe ban mig paa SDhmb, 
ba bar fyber S)ag ett $cftcii8 ©tunb. 
(§un fatter kronen paa fit £o»eb). 

O ®ub, ben er ej min! 2>et er forgcebe8! 
§an er min ©pfterS SSrubgom, fjenbeS att. 33ort meb ben! 9tf, benbrrenber jo min^anbe! 

Seg er fortabt, fovbomt tit ebtg ttbal! 

(3bct fmn oil tage kronen af, fti)rter i)un bcuibftt0« om.) 

8. $cene. 

% i) ale a og Jltmntf). 

Xtjatefl (fommer fra SBaggrunben). 

3ttmutt), l}bor er bit l;cnneV ©oar mig f 

2t(mnt()! 

(ftaax S'je paa fienbe). 

SDien, bbab fcr jeg! Sttmittl), l)bab er Ijanbct? 

Sttmutr) a inibeifc). 
Jag kronen bovt! 
Cseg bit ej ftjeete 9?rubefroitcu ! 
ipan er mm ©efter§, tan ej btibe min! 

£t)afea (fecfhjrtet). 
^ttrt bar min ^Brubefrone paa, 
bbab ffal bog bet bett)be? 
O frbgtclige Znfol, 
fom fpbeg i mit £jertc. 

SKmitt^ (fom fw). 
2lf, (Sbsarb, flip mig! 
2)u er min ©ofters ^nsbonb. 
3eg er ej bin! ©lip mig, 
bin £aanb er 3tb, bin £oebc breenber. 

^orfcerbctigt! Om Sbgarb tater bun. 
2tluint(}, fom tit big fcln, bit bvoinmer jo. 
2>aagn op, min title ©after, og beer rotig. 
SHmutf) (ttaagnenbe). 

^)bab er ber flet? ipbor cr be atte Ijenne? 
£>an bar t)er jo t bctte STjcbtif — 

§bert Drb, i>u tater, orngfter mig tit ®bben r 
fom ®otfeftif be til mit vSpjcrte naar — 
2)u tater bitbt, og bine ^inber gfabe. 
9lu forft bin £ab8f)eb jeg forftaar. 
2)u etfier tyant! 

9«mntr). 
§bab er bet bog, bu tater! 
£I)alea. 
3)tt etffer (jam! 

5ltmut^. 
O, 3efn8, f)bitfe Abater! 
X^atca. 
Su etffer b,am! 

9l(mut^ 
3a, jeg etf!er r)am i fafig ^bat. 
§ber en grtyb, bber Xante b«n miq ftjat 
^bor jeg gaar bmtg 53illcb fptger meb, 
Ijjcelpe ©ub, jeg fan ej fetb bcrbeb. 

©offer! ©efter! §nilfe bitrc Orb. 
©tjnbig (Slffob t bit #jertc bor. 

9Wmut^. 

3eg fyar fcempet imob ^BlobetS 9?oft, 10 fcempct mob ®cemoncn i nut 33rt)ft. 
20, f)bab bjcetper bet at ftaa imob. 
3 mit eget SSrtyft fjar gjenben gob. 

£f)alea. 

Wt, Sttnmtf), @0ftcr, nun ©jcet er rung. 
311, Stfmutl), ©ofter, bu cr jo tmg. 
O fratag mig iffe mit enefte Gje, 
for big er ber SBfomfter tangS atte SSeje. 
ipbab bit bu Jjatoc? ©ig bet fun frit! 
C fig bet, og ftrctlS f!al bet Deere bit. 
311, Stfmutf), ©oftcr, bu tier bertit. 
W, 2ttmutf), (Softer, l)bab cr bet bu bit? 
2ttt l)bab bu bare fan ttcebne og tcenfe, 
fun ej min (Stffer fan jeg big jtafe. 
3eg bit l)am ejc. 3eg bit! 3cg bil! 
2>ogt big, at iffe bu bceffer min $rebe. 
(©ribcr Ijenbe om £aanblebbet). 

Sttmittlj. 

%[jaka bog! 2)ieu er bu fra gorftanben? 

Sfjalea. 

3a, gib jeg bar! Baa fyabbe jeg bet gobt! 

Stfmutf). 

ffaan mig, Slfjalea, bu martrer mig, 

for (SbjarbS ilrerligfyeb raaber ej jeg. 

£>an tog min §aanb, tyau aaubcb meb fin ?cebe 

fin egen (Stffob i mit Sre inb, 

jeg fan ej fluffe glammen, font nu brcenber, 

jeg fan ej ftcenge for mit eget ©inb. 

l)bor bet brcenber, brcenber i min ^anbe, 
min egen ©oftcr b,ar min £ro forraabt; 
men, om bit Jpjerte ogfaa ffutbe brifte, 
gif bi enb atle UnbergangcuS 93ej, 
inin (StffobS Styffe bii jeg ej mifte. 
£>or mig og frtygt! 3eg flipper ben ej! 
(£ceppet fatber). treble Ml 

@n Sanbsbtyftrfegaarb 

meb ®rat>ftene l)i)"t on Ijer. 3 ft-ornnuiben tit fyojre 
en i'aane. 3 Sannvimbcn tit nenftrc Mivteifg portal. 
3 bet fjerne flabt, iKinbrigt £anbi"fab. 

£>et er 9)iorgenbcEmring. 

1. §ccnc. 

(Sbjarb fommer tnb Meg og foroaaget. 

(gb^arb. 

9cu ftiger 3)agen rofenrob i ©ft, 

be mulmgraa ©fygger fanttcr fig og biger, 

nu ogfaa i mit §jerte ©oten ftiger, 

bet bfiber after 2)corgcn i mit SBrtyft. 

5(f, jeg fyar ftribt meb fattens tabfe aftorfe, 

nu ftaar jeg f)cr beb ©rl)et$ (Srcenfeff'et, 

nu i mit ©inb er fobt en rotig ©ttyrfe at fige ©h)ggerne garbet. 
©e, Sagen \}ax tcenbt fig uht i bet fjerne, 
Spimten tuer font et ©ofgtttbsbtab, 
o Sllmutf), min 9$anbring3 iDcorgeuftjerne, 
2)agen bil ffitfe bore $eje ah. 
Winter ber cub 2)ug paa S3(ab og 23tommer, 
fatten meb bcu3 £bibt cr bog forbi. 
•Kit ligger ^ejen for mig flar og frt. 
£!)alca, mitt elffte! ©e bin 33rubgom fommer. 
(£an gaar). 

2. Jccne. 

X a ner fommer t ©pibfen for en gtof fanatiferebe, 

fatfjotfte Sonber. ajfottb og iloiitber ftr0mme ftabig 

tit og fnlbe ©cencn. 

&0V. 

SDcen er bet ogfaa bift og fanbt? 
3t*aber. 

3 btlbe iffe tro mig for; 
men nu ffat 3 fige ftvnfs erfare, 
fntu er en §ef§, ja fc nu bare, 
itaar fyutt ffat inb ab tirfenS ®or, 
ta ffat 3 vSpimtcnsi ginger fe; 
ti ingen £cf'3, bet maa 3 bibe, 
t0r ober $irfen3 £cerffet ffribe. 
§erren bit fetb, bet maa ej ffe. 

Sor. 

SWen er bet ogfaa bift og fanbt? 

£aber. 

£roer 3 r jeg farer t>er meb £attt? 
§ar 3 bet uogeufinbe b,ort, 
en ,ftirfcn§ SJcanb, ber fatff f)ar fort? 
Sit £>errcn§ ftore s ^ri§ og 2®re 
f!at fnart 3 mine 35ibner bcere, 
og l}big min ©paabont ej ftaar tit, 
faa fan 3 ftene mig, om 3 bit. 

2)en onbe §ef§! S)en ftemnte ^btnbe! 
@ub gibe, t)itn fnart fin ©traf maa ftnbe! 

Xaber. 

©ib bare 3(gt! ®ib bare 2tgt! 
©aa ffat 3 tenbe ipiiulcng s i)tagt. 

^or. 

^ri§ bcere ®ttb, ber i fin SBcetbe 
bit atte 2«or£et§ 2tnftag fcetbe. 

Xober. 

SD^eb ftigt et fyaarbt, genftribigt ©inb 
f)iin flipper ej i .ftirfen inb. 
3)et bit ej ffe, tf)i for fmn fommer, 
bit ipimfen fiabc bomt font 3)ommer. 
§un l)ar forffirrtfet ^aaben§ ^3agt. 
©ib bare 2(gt! ©it) bare ?tgt! 
Baa ffat 3* fence §>imten$ a)utgt. 3. Wt. 11 ®0l*et (fncelenbe). 
*J>riS bcerc ®ub, bcr t fin SBoetbe 
bit atte 2)corfeta Stnflag fcetbe. 
(£>e fprebe fig.) 

3. J>cene. 

2tbba og J^eba fomme i ©pibfen for ungc fpiger, 
bcr ftr0 Slomfter. 

tor. 

Sfteb SSfomfter fmaa bi fmtyffe 
tm 33c j, ben bcene 33ruo ffat gaa, 
gib fyber en SSej, Ijun trceber baa, 
maa bringe fyenbe £l)ffe. 
2«eb £eb!oj og ©btbentaf 
ftro bi SBejen, fyun ffat troebe, 
faaban bringe bi bor Xcct 
for ben fbunbne 23arnbom$gtcebe. 
Tim i gatb rmn ©org ffat fenbe, 
fbtber 33emob fyenbcg S3rpft r 
ffat bog biSfe SBtomfier fenbe 
mangt et bentigt ©mit tit £roft. 

£ljeba. 

#ar ingen af jer fet bot 23rub? 

So, at fybor forgfntb t)un faa ubf 
3eg faa, f}iut ftob t t)bib irofnbe 
beb SSinbbct i bet gamte ©tot, 
bteg bar !)itn font en £itje8 93tabe, 
og fyenbeg £)jc taarebaabt. 

2ften jeg forftaar mig ej rigttg baa fyenbe; 

er (Stffob ba en forgelig ©ng, 

at man ffat grcebe paa fin SBrtyttubSbag. 

3a, tit bar ben brobetig nof for en ftbiube. 
Stfinge og ©turner ej attib 2\)tk bringer: 
tit unber ©itfe bort £jerte ©orgen tbinger. 

4. J> cenc. 

$3rt)tfup3procegfionen lommer. ©piaemcrnb. Sllmutf) 
futgt af Srubepigerne. Subbo og ©olbatcr. (5b$arb 
og Zf) ale a fulgt af £anb3bpenS ftolf. ©trafS, ba 
2f)afea betrccber ^trfegaarben, farer f)im famnten. 

Subbo. 

©aa 3! £un foer fannncn, ben onbe ftbinbe! 
©ambittigfyeben fjar £ag i tyenbe. 

Saber. 

3 fyenbeS SInfigt ©frceffen fig mater, 
nu f0rft fmn foter £etbeb§ Abater. 

: 
1 %t)aka er imenS meb oaftenbe ©fribt naat Ijen til 
^irtebpren, men ftanbfer nu gpfenbe. 

Snbbo. 

gorfcerbet ftirrer 
fyun i §ettigbommen tnb. ©bsarb. 

$om, £f>atea! 

Setoeuf, at atfe§ ©jne fybite paa big. 

Sljatea. 

3eg tor bet ej, (Sbsarb! 3eg tor bet ej! 
(£tm flngter forfarbet fra 5lirfen l)en i gorgrunben). 

&Or. 

£mn tor bet iffe. §imten fyar bomt. 

£mu er en $efS. §or fjenbe bort tit SBaatet. 

(Sbjarb (brager fit ©ooerb). 
£it SBaa&en, mine 9JZceiib r tab ©bcerbet tate! 
2$e ben, fom brifter fig min 33rnb for ncer. 

(©olbateme jage DJfongbcn titbage). 

©bjarb. 

Sfyatea, fybab fyar bu gjort? 
Zf)aUa. 

2)iin etffte! 
3 $eberbromme bitbt min £inbing brcenber, 
og ©merten fnuger mig meb jernb^aarbt ©reb. 
(Sbsarb, min 5>en, tag fyenbe, fom bu etffer, 
atbrig t 55erben fan jeg btibe bin. 

(©tor £>pt)tbfelfe 'b(anbt Wctngben). 

®bbaxb. 

§bab figer bu? ®u x>eb ej tjbab bu tateri 
Xfjttka. 

3eg beb, bet 5ttnmt() er, tu etffer, 

tlitn banbt ben &a>rltgt)cb, jeg en ©ang bafte. 

Sag fun t^enbe, b,enbe§ ^Het er ftorft. 

©bsarb. 
Z\)akal 

2f)nka. 
3)tt Orb tit mig bu bilbe certig fjotbe. 
3eg foter, btjbeft i mit Apjerte 
fun ©etbbebrag tyxt fceftet So. 
3eg bitbe ffabe fetb min Styffe, 
tittrobfe mig bin ^icertigtjeb. 
©e t)er, t)er fafter jeg min 33rubefrone. 
(§un rioer Srubefroncn og ©larct af og fafter bem 

for SKmutf^ 50 &ocr )- 
5ttmnt(), min ©ofter, tag ben, tm er bin. 
(©nnfer afmcegtig om i ©imeonS Slrme). 

§intten b,ar bomt! 

©imcon og ^ov. 

£> ^immet, l)itn er bift bob! 
Snmutf). 
D ©ofter! 

3tbba, £f)cba og Slor. 

3omfrn, o 3ontfru! 
@b5nvb. 

Zfyaka, fcere, ftaa bit £je op! 

^rceftCtt (fommer fra £irtcn). 
$\)ab foetfom ©ru fjar tamniet eber atte? 
Saber. 

2)er tigger 53ntben, ramt af §imten§ ©tvaf. 
§un er en §ef3 i s ^agt meb ^ctueb§ iOtagt. 12 £nb Ijenbe tutreg gemtent 93aalet§ gtamme, 
at Jpimntctcn mna beubeg ©jcel aunamme. 

9)tCvttgbCtt (opfjibfet). 

£un cr en $efg. .Haft fjenbe ftratg paa93aatet! 

(Jbsavb. 
Xi( SSaaben, mine Sftcenb, lab ©bcevbet tale. 
$e ben, font brifter fig min 93rub for ncer. 

^vceftett 

(trceber lien foran Hjnlea meb SBibelen t §aanbcn.) 
Jpbab bober 3, affinbige? SSogt jer! 
m tttc Stob Befmittc ttrlcng £cerffet 
3eg bbbcr eber grcb i §erren8 Damn! 

Xfjnlca 

(rcjfcr fin (annfomt »eb SimeonS 2trm og fer fig for= 

nitbet om). 

£bab taa&e 3? £bortit ben fyete ©timmet? 
§oab oil 3 nrig? 

Subbo. 
Vfiaa SfBten ffat l)itn fbcerge, 
at atbrig fmn fornagteb ,ftivfcu$ &ro. 

Sorfte £or. 
3a, fbcerg! 3a, fbcerg! 

2tnbct ®or. 

3a, paa SBibten. 
Xfyatea (ftoit). 
3eg fbcerger ej beb eberS morf'c Xxo. 
2)en ©ub, 3 ftwerge beb, bar atbrkj min. 
(Sn tjaarb Sbran, en Jperffer for bet oube, 
$ab er fyanS 9?abn, og Stobfet er ijanS ftolge. 

^vccften. 
SScnb om, £f)alea, for bet er for filbe! 
33etbing bin ftolte 2rob§ ! Zal mitbt titgottct! 

(§un ftaar uleocegelig uben at foarc). 
Ufalige, bet gaa ha, font bit bitbe, 
og taal ben ©tornt, bit fc(b liar manet ftem! 
(!gan gaar bort i SBrebe). 
.\'aber (til 9Jtongben). 
Qbab bar 3 ftcrc Orb og Xcgu bcljob? 
£bi tobe 3 og fe jer angft tilbage? 
.•par 3 ej bort, Inm fpottcb §imten8 ©ub, 
ben ,s>crre, font 3 fige jer at tjene? 
$ab >>cebnen tontnte ober fyenbeg £>obeb! 
(SRoengbcn trcenger frem for at gribc Ijenbe, mebenS 
Sbjarb og ©olbaterne ftaa £rcbo om Ijenbe for at 
Poerge Ijenbe mob Cnertaft). 

3a £ffbn! 3a £cebu! 

Stnbet ®or. 

£it §jcetp! £U£jcetp! 
SHtmrtlj 

(ftyrter frem i 9Kibten af trebfen). 
9?or l}enbe if f e ! 2>eb ®ub, fmn er uffbtbig! 

9^ej, l)itn ffat bo! §un er en ©bnberiube. 
©ten Ijenbe! 

Saber. 

©ten Ijenbe! 
(SDfange £crnbcr f;ccr>eg og true £J)aIea meb (Etenfaft). 9l[mntt) 

(Rafter fig bcffnttcnbc foran fjenbe). 
3Kit 53tob ffal flbbc, for 3 rorc benbe. 

(£un falber, ramt af et ©tenfaft). 
51!, jeg er brcebt, jcg bor, bet er forbi! 

©b^arb. 
Sit §elbeb ! §ug bent neb font fejgc £mnbe ! 
O ©ub ! §bab cr 'bet ft'ct ? Sdninth, tnin etff te ! 
^Be jer, en gbfctS (Sngct l)ar 3 brcebt. 
%i fe, ()un blober! 

Seen! fun ej mcr paa ntig. 
SO^eb mig er bet forbt ; men frets £f)atea! 
2:t)nica. 

D, Sttmntl), titgib mig, min fobc tide ©ofter. 
(§un lifter ()enbe i fine 2lrme). 

Simeon. 
SIffteb tit SBorgen, for bet er for fttbe. 
(Zbatea og ©imeon fiarc 2Utmit() bort. (fb^arb og 
©olbaterne banne Sagtroppen, ftabig fcrmpenbe mob 

^pnberite). 
§bert Cjebtit er toftbart! 

*!ub6o. 
Set bar ej l}enbe; 

©oftren 3 rantte; men §ef8cn teber. 
§a, fe be fU)! 

£or. 
(®rib §e!Sen! ©rib §ef§en! £un maa ej 
ftippe bort. 

dftgarb, Solbatcr og ^binber, 

(.§joetp 08, §erre! ©laa bor ijenbe neb! 

Saber. 
$cer rottge! OS ©ejren Ijorer tit 
§bor (angt turn flbr, h.un unbgaar ej fin 
©fcebne. 
(Sltte f0lge ^am. £a:ppet father). iFjcrbe Ml 

$)et $nbre af ©tot^gaarbett. 

Sit oenftrc ©fottetS 2aarn og portal. Zti. l)0jre en 

33r0nb og SBujIabfet i £auen. Jna'rs oocr Saggmnben 

en aJhir meb en ftor, tuftet 9?ort. CDhibfebe Starec 

belejre eiottet. Xet er §$m 

1. Jcene. 

©imeon og @ela. @iben (gbjarb. 

©imeott. 

%lu t)bi(er fattens §reb paa £anb og @c, 
feto ©tbggen btunber rotigt i fit ?eje. 
S)et bitbe i^cerffrig ftjbcr itfe mcr, 
og JpoebucnS oube 9iaab og g-orftet (one. 

©eia. 
Xxo mig, be tigge fun paa £ur berube 
og bente paa bet rette Sjebtit; 
for nogen auer, roreg Svommeit atter. 4. mt. 13 Simeon. 

S5cer uben $rbgt. £>er er bi ubett $are, 
bor 58org er fiffer, \jax mig (§03arb fagt. 
£if $a>ra bi fyar en tapper title ©tare. 

(Ma. 
SJZeii I)iiff, at ftor er ^jenbenS Dbermagt. 
£bi§ bt cnbba Mot itte fyabbe gtcntt 
bor SBaab bcrobre paa ben anb'en ©ibe. 
SBfanbt ©ib og Sptefrat ben tigger gemt; 
fyuor let tan ^jenben ej faa bet at bibe. 

2. §cmi. 

(Sbjarb 

(tit gfott ubenfor ©cenen). 
ID^eb ftatteblif t benne 9?at 
t)ber Wanh maa baage paa fin ^Soft. 

(Sit @tmeon). 
iftaa, gamte, fyborban tiber bu? 

©imeon. 
Sat, £>erre, jcg fyar ingen 9?ob, 
mit Sib er i iBefjotb enbitu, 
mens Sibet barer, er ber $aob. 

(Sbaotb. 
§bor ttoft bernbe afting er, 
bet er, font felbc fatten fob, 
ej minbfte 25agtbfu8 er at fe, 
og teen bet paa £aarnet baager. 

©imeon. 
2>e raabte nty§ fyberanbre an. 
@b5avb 

(raaber op tit Saarnet) 
$uren baager? 

$o?fte £aarnfnre 

(Stemme fra ooen). 
Sag og 9?at! 

(&b%avb (font fw). 
$uren baager? 

Slnben Saarnfure (fom fflrjte). 

Sag og dlatl 

©bjavb. 

Sab faa ^jenben fonnne brat, 

bi bit rotig bente ©tormen. 

(2it @ela, fom fyibtit f;ar Doeret beffceftiget »eb 33r0nben 

mcb at nccbe 23inb). 
SRaa, ©eta, fyborban gaar bet meb ben ftyge? 

©elo. 
£un tigger i en btyb og bobtung ©obn, 
og ^ebergtoben brcenber fyenbeg tinber. 
Seg gaar at bringe fyenbe friffe 23mb. 

3. §>cene. 

%t) ale a tommer, enbnu i fin 23mbebragt. 
ZfjaUa. 
2tt, ©eta, fftjnb btg! Slfmutb, benter big. 
(®eta gaar). 
(SKI (gbjarb). 

9tu gaar bet bebre meb min ftaffetS (Softer. 
9?p§ baagneb fnttt og ncebnebe bit 9tobn. 
3eg tror ej tenger, ber er nogen gare. Gb*arb. 

£>bor rotig og bbor milb bu er, min 35eu. 
£bor fagtefig bu gaar bin baute ©aug, 
mens jcg forgcebeS temper meb min ©tebne 
og finber ingen jpbUc i mit ©inb. 

Xfjafca. 
9Wen fyborfor boctfc ©orgen, ber flat fobe? 
§bem raaber $cerfig!)eben8 3>ce!ft og 2kje? 
§oem balgte ©tebttcn efter cget Stytte? 
3eg beb bet fefo, l)bor bt|6t et ©aar fan fmerte 
men bborfor gore dampen mere tung? 
2>it £jerte ejer Stunutl), og bu fan ej, 
— faa rig er ingen — bete bet tit to. 
2ab ej 9)icblibcnl)eb bin ©jcet bebrage! 
(&aa, @b$arb, gaa og bring mm ©offer £roft. 
Sftaaffe Ijuit temper nctop mi meb ©merten, 
og ffutbe t)un ej fe fin Sen? — 
Gb^Ofb (Jncetettbe). 

Xljaka ! 
£borfebe3, flat bi ffitteS for beftanbig? 
3cg fan bet ej, jeg flcetber for bin gremtib. 

Sfjalca (rejfee l)am filibt). 
3)u tager fejt, bu ffcefber fun for Stjffen, 
forbi ben fmiter geitnem mine £aarer. 
©fpub big nu inb tit SHnmtl), ffbnb big, gaa! 
(Sb3arb ftaar en ©tiinb i ftcerf Seoa;gelfe. ©aa rioec 
fyan fig lai og gaar inb i ^g>ufet). 

4. §cene. 

^nlea. 

©aa er min forte i'ntfebrom tit (Snbe. 

2)et er forbi, tit ebig £ib forbi. 

(Sbgarb, min UugbomS ©ot, min gremttb8 

©fbgge, 
^an er forfbunbet, ^an er tabt for mig. 

©tinner ©ofen enb nof faa btib, 
fort er SRoferneS fagre Jib, 
og t)aftig bit 33fabeue fafbe. 
©tormen plufter bem 33fab for 53fab, 
Sibetg ^aar er at ffitteS at, 
og en (Sang bet benter og atte. 

Sar hu min Sen, bu ftore, morfe 9?at, 
t>n futbtro 9)?ober for be trcette §jcrter, 
fom btogfer atte ©orger mifbt tit ^o. 
dtul ooer mig 3 tabfe, b(obe iBofger, 
bug mig berljen, b,bor 33atmubromme gro, 
og ingen 2Worgen efter fatten fotger . . . 

(©oetter fig ftiffe forgenbe paa Soenten). 
(35er Inber ct §omfignat fra Saarnet). 

O be, b,bab S3ub mon bette §orn bet bringer, 
b,bi8 Ijcefe Sarfet jfrcemmer fattens greb? 

5. §cm. 

©imeon fommer ftnrtenbe inb. 

©imeon. 

Jit SBaaben! Xii Saabeu! 
Xfjalea. 

$t>ai> er ber paa g-cerbe? 

2)in ©temme birrcr jo af 9fobfef — ©bar! 14 Simeon. 

£ceg £ret imob 3orbcn. £orer 3 
ben tunge 9iutten nbe i bet fjerne? 

£f)Olea (i Seuccgetfe) 
3a, 3orben rpfter unber 2>ogne§ £jut. 

Simeon. 
9faiftboane er bet. £or, f)t>or tungt be ra§te 
fyenab ben ijaavbc ©amtniug. 9?cermere 
og (tabig ncevmere. 

(£>ump 2arm i bet fjerne). 
©et er lanouer! 
(2)er f)0re^ 3iao6). 
£>or fun, fjbor SDtagben jubter bem imobe. 
92u gcetber bet en &antp paa £ib og ©ob. 
3eg gaar at fatbe §erren. 
tyaUa. 

©tpttb ©ig! ©aa! 
(St ^anonffub fypreS t bet fjerne. ©olbater ft)Ibe 
(Scenen). 

Solbater. 
©il SSaabcn! Sit ^aaben atte 2Ranb! 
@bsarb. 

$riff op, ©otbater, nil parat tit $amp! 
Slffteb, mens fattens ©tor enbnn og beefier! 

2We. 
£tt flamp! ©U tatp! 
Unber fattens ©lor. 
$or SRorgen Pi fejrer elder bor. 
(©aarbens $ort aabnes. Sbjarb iter ub futgt of <SoI* 
baterne unber £urraraab. Te titbagebleone ftamge 
Morten efter bem.) 
(£>er f)0re3 ^anonftub). 

6. §a\u. 

£I)aIea, ©eta, fiben Sllmutfj. 

@e(a. 

©e fftybe 9Wuven fammen out Port §obeb. 
(St ntot tanonffub. fluqten rammer ©lottet. St 

Slbfter feS). 
^routine @ub§ 2ftober, fe tit o§ i Waabzl 
9lu er ber 31b t ©tottet. ©e blot ber, 
ben forte Sftog, font bcelter nb of ©aget! 

©Ijrtfea. 
Hflen, SKntntf), Jphnmel! Stlntutt) er berinbe! 
^)jcetp ntig bog at bcere fjeube nb. 
C&Imutt) fommer fra ©tottet meb 33iub om ^anben). 

7. |>cene. 

2UlttUtl) (t geberDitbelfe) 
©en fTemnte ftogeb ffpber mine ©uer. 

©ljrtlca. 
§eut penbeS ©arpper, mens bet enb er Sib; 
aa rebe t)i paa 3orben t)er et £eje. 
(®ela gaar). 
SHlmuttj (font far). 
torn title, t)Pibe ©ue! torn til 9J?ober! 
©en filler ober Smarten langt af £eb. 
©ig, fjtiorfor tager hm ntig tffe mcb. 
3eg lamgeS ogfaa . . . D, lab ntig flpoe 6ort. 
(©eta fommer ttlbage meb Jasper, font be ubbrebe 
paa ^orbenj. ©Ijnfca. 

ytu I)ar t)un atter ^cber. $cere ©ofter, 
fig rolig, cllerS glibex SSinbet af. 

(£un tcegger Sltmu'tt; paa et Zxppe. 3lbffa>ret bliber 
ftaa-fere). 

Sttmutf). 

3eg frtyfer! 

©Ijalca. 
(Ma, gaa og dent en $aa6e! 

(©eta gaar atter op i ©tottet). 

Mnmt% 

©erobre bfogfe jo be blante 2uer, 

men§ jeg maa frpfe. ©lip mig! £ab ntig gaa! 

©f)a(ea. 
£oab toil bu, ©am? &om itte 31ben ncer! 

SWimttfj. 
O fe bem banfe, ©niftcrtte beroPre, 
l)Oor be er bejtige og gi)(bent=ftore ! 
(St §aP af ©tjertter, l)Oirulenbe i ©an8. 
©et er bit SBrptfup! ^om, mtn ©ofter, torn! 

(§un Dtt banfe meb £fjalea, font imibtertib faar fienbe 
beroliget og beoceger t>enbe tit at Icrgge fig neb igjen). 

8. Jcme. 

®ela fommer meb en 8aab<L, meb TOebicingtag etc. 
taaben breber tjun oner 5l(mutb,. 

®e(a. 

^PorlebeS gaar bet nu meb jer, min litte? 

Sllmntl). 
3eg frpfer. 

Xtjalca. 

@r ©u torftig, litte ©tat? 

9. §anc. 

©imeon tommer fjurtig. 

Simeon, 
©eta! §0r efter! §orer 3 en £pb? 
ben Ipber itte, font tm font fra dampen. 

®da (li)ttenbe). 
9^ej, bet er Stareflag. ©it gobe ®ub! 
©e haPc funbet Saaben, font Pi glentte. 
©e ber i ©tpggen — ©timter 3 en S3aab? 
^Jaa ©often fibbe tbenbe ^Dicenb, ber ro. 
9m raff, lab o§ berebe bent en ^elfomft. 
(§un griber en ©!3e og ftitter fig i jvorfuareftifltng 
oeb ©iben af Zljaka og 2ttmutt)). 10. §cme. Subbo og Xaner tomme fnigenbe fra b^ajre gibe t 
gcenens g-orgrunb. 

•taoer. 

9^u tpft! ?ab ingcit tjovc Pore gjeb. 

Simeon (mcb braget Suarb). 
§Pent ber? 

£a&er. 

3Si fotnme fun mcb $teben§ 95itbf!ab. 15 SubbO (m«(tft). 

3a, bt beflager beitue 3omfruS ©fcebne. 

$5eger paa SHmutf)). 
$t broge l)tb at bringe tjenbe gretfe. 
(®eta laber £sffett frjnfe). 

Sfyalea. 

#bortebe8? ftretfe! Og beb eber§ #aanb! 

Saber. 

SSt bifle tage f}enbe bort meb og, 
og bringe fyenbe til et fiffcrt 2t). 
tyaa en 33etingetfe, at itcmtig 3 
tybmtyger cber unber §erren§ $aant> 
og unbertaftet cber SRettenS Sont. 
£bi tpber 3, naar bog 3 er uffylbig? 

£Jjatea. 

3eg fejter ej, 3 lettbtc eberS ^riS. 
Ufonnet ®obf)eb bar ej eberS $ane; 
men tro bog ej, jeg bit betate SJMfen. 
^or eberS Somftot fan milt ©ag ej bontmeS, 
— ben b0inme§ fun af fetbe 8iuct8 ®ub. 
£erfra ! 

Saber. 

S5etan! Set f!c font 3 bcfater. 
SBt b,abe Sib at bente. 

Sljaten. 

3 fyar Sib! 
Su bjertelofe, fotbe ©jcefcmorber. 
©e Ijenbe ligge b(eg paa 3orben ber, 
font om alt Soben fb§feb IjettbeS £ceber, 
og bu fan ftirre fptcSfoS berpaa. 
3 beb, at ljun maa bo i mine Jpceuber, 
f)biS ej (mn fntrtig ffaffcS bort fyerfra. 
O, fyab bog 2Hebl)itf meb en ©ofterS ©org, 
fyab bare Saatmob til mtt §bcerb er ftuttet, 
og jeg bit folge jer, bborfyen 3 biEe. 
3 fpotte fun, faa gjor ha, fybab 3 bit. 

9UttUttf} (forfaerbet). 

£bab bit Su? 

(Ma. 

3omfru, b,bab er eber6 letting ? 

Simeon. 

^or £imten8 ©fytb, gaa ej meb bisfe to, 
mob bereS 2Mb jeg eber f!at befftytte. 

Sfatea 

(omfatiner 2ttmutl), rioer fin t0g og gaaer f»en til 3carer 
og Sub bo). 

9?ej! Slab bet fare! 3eg fyar gjort mtt 35atg. 
gor big, min titfe ©ofter, b0r jeg gerne. 

Stfomtlj, 

Sbjarb, o (Sbjarb! ©fynb big! torn titbage! 
Sfyi bu forraabeS f)er af ffoeubig ©big. Sljalea. 

92ej, tab bog boere! 

Slfatutfj (tit en ftambrtt). 

^oenbrif, btce§ bit £orn, 
faa bet fan fyoreS bibt i $ampen§ Jummet. 
(§uu iter op ai> en title £rappe til Wuren. 5 ffnoi '< ffei t 
fufgec Ijenbe (jurtig og btcrfcr meb tange, oebfjolbeube 

©tob i fit £>oru). 
£an fyorer iffe! 33tceS meb bobbett flraft! 
(£an btcefer atter). 

Saber (tit Sfjalea). 
$om meb! Set er bet fibfte Ojebtif. 

(oppe paa SfHuren, bclnft af 33ranbffoeret, oifter meb et 

f;»tbt Jortlaebe), 

£or mig, o (Sbjarb ! ©h)itb 2>ig ! $enb titbage ! 

(ftambritten btoefet). 

Subbo (tit 2^atea). 

Og nu affteb! fybiS bu ^ar ^ibet fjcert. 
((gn Srompet foarer i bet fjcerne). 

2Hmut^. 

©ttb boere tobet! §an ^ar l}ort ©ignatet! 
§or §ornct§ ©bar. 3)c fomme og tit .^jcetp. 
3cg l)orer (SbjarbS ©temme. ©ejer! ©ejer! 
(J^atea, ber imen§ af Xaoer og ?ubbo t)at labet fig 
f0te Ijen tit Srappen, ber gaaer neb tit $anbct, rioer 
fig 103 fra Xaoer og fpringer titbage). 11. Jccue. 

©bjttfb (bag @cencn). 
Sf)atea, fcere, fft^nb big! 2ab o§ fftjgtc! 
(St Sjebtif — og fttu'gt er iffe ntulig. 

2ubbo. 

(Baa er ba bore fibfte $eje ftcengt. 
Sun en — tm fibfte — er enbnu tilbage. 
©ubS 2Tcober, gib mig toft og for min £aanb, 
at for min pigt jeg biger ej titbage. 
(Baa b0, bu bantro teter! 

(§an gennemborer S^atea). 

IfyaUa (ftijrter om). 

$e mig! 

(meb et Ubtrtyt af oilb Seier^gtaebe). 
#tmfen$ ©traf \}ax benne ©potter ramt! 
(§urtig meb iefotb 9to). 

§erre, forbarm big ober l)enbeg ©jcet! 12. §cene. Srompctfignater ubenfor ©eaten. Morten aabne§ 
inboenbigfra. Sbjarb ftormer inb futgt af ©otbater. 

(£b3avb (tit Subbo og Xaoer). 

£bab er fycr ff et ? Sfjalea! 35e, f)ttn er faaret. 
©bar mig, l)bab fjax 3 obet imob fjenbe? 16 Sub&O (Mb og fafl). 
33i ()ar fun futbfert en retfcerbig 2)om. 
£un bar en §>ef$, lorn ej fortjente bebre, 
en s $let baa ^irfen, en ^orbcevb for 3orben. 
3 burbe taffe 08 paa eberS $nce, 
forbi t>i fretfte jer af ijeube^ ©narc. 
£bab @tl)lb bet flcte — tyris ber @fyt& er 

ffet — 
ben bit jeg bobe — 3eg er eberS $ange. 

(§an blioer'lcenfet). 

(Sbsarb. 

m §etoeb§ 3ammer jfat betate big, bu onbe 3?ebffab for en f)l)f(et ^romfyeb. 
$t fe§ igen, og ba er Jpceonen min! 
(§an brager £l)alea til fig). 

Gbsarb. 
Stolen 

(lafter fig meb en fibfte #raftop6t)belfe libenffabelig t 

(SbjarbS Slrme). 
(Sb^arb, bu bar min inter tebtire Styffe; 
fyer enber $?t)!fen. — 2Hnmtt), fyan er bin. 
(3bet fmn ml forene Sllmutti og @b$arb, fnnfer l)un 
bpenbe om t (Simeons Slrme). (Sccppet falber). Ublommet er og erfjolbeS t either 23og= 09 SO^itfif^anbcI : 

Slug. @nna: „&cffett": gulbftcenbtgt fllaberubtofl meb Xefft. $r. 12 fr. 
Slug. <£nna: „£effett": $Mobt^otyourrt for 2 §cenber. $r. 2 tt> 
Slug. (Snna: „#effett": (Snfelte @ange (fe Dmffoget* 2ben ©tbc). Slug. (£tma: gem Sange (9ttin Sorg (eg fyat t @neen ffreoet. — golfeoifc. 

— $tyggeban& — £)g er ber et cneftc §jcrte fun. — Sntet 

er tungt font at IcengeS). ft. 1 $r. 50 £5rc. 
Slug. @nna: $rc ftatatttxftytht (impromptu. — 9flenuet. — £)umoreffe). 

$r. 1 ®r. 50 £5re. 
Slug. (Snnn: gem ^fatoctftyffer (9ftenuet. — barcarole. — 3ttelobt. — 

®at>otte. — ©djerjtno). $r. 1 tr. 
Slug. (£nna: S^erjino. ^r. 75 £5re.